Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ρεθύμνου

Η φωνή της Αγάπης Του στο Ρέθυμνο

Αναζήτηση

Πρόσφατα Κηρύγματα

Δαμιανάκης Γ. Ιωάννης ιζ'


Ιωάννης ιβ'


Ζαχαρίας θ' - Ματθαίος κα'

Ιωνάς

Ιωνάς - Εισαγωγή

ΙΩΝΑΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΙΩΝΑΣ - (Εβραϊκα "Γιανάχ") σημαίνει: "Περιστερά"

Παρόλο που ο συγγραφέας δεν κατονομάζεται, γενικώς πιστεύεται ότι το βιβλίο γράφτηκε από τον ίδιο τον Ιωνά, περίπου τον 8ο αιώνα π.Χ.

Ο Ιωνάς ήταν γιος του Αμαθί, κι έζησε την εποχή που βασιλιάς του Ισραήλ ήταν ο Ιεροβοάμ Β' (825 π.Χ. - 784 π.Χ).

Είναι το 32ο σε σειρά βιβλίο της Αγίας Γραφής και κατατάσεται στους "Μικρούς Προφήτες" της Παλαιάς Διαθήκης.

Στόχος του Βιβλίου:

  • Το κήρυγμα της χάρης του Θεού για τα Έθνη, με την προϋπόθεση να μετανοήσουν.
  • Το καθήκον των παιδιών του Θεού να κηρύξουν το ευαγγέλιο.
  • Η υπομονή του Θεού όχι μόνο για την Νινευή αλλά και για τον Ιωνά.
    Ο Θεός πρώτα θα διορθώσει τον εργάτη Του και μετά τους αποστατημένους εθνικούς.

Η Νινευή ήταν μία πόλη με έκταση 640 τ.χλμ. και 700 χιλιάδες κατοίκους (120 χιλιάδες παιδιά).

Εγκυρότητα του Βιβλίου

Κάποιοι αμφισβήτησαν την εγγυρότητα της ιστορίας, άλλοι αμφέβαλλαν την Θεοπνευστία του Βιβλίου, όμως την αυθεντικότητα του βιβλίου του Ιωνά την επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Ιησούς μιλώντας στους γραμματείς και τους φαρισσαίους:

"Εκείνος δε αποκριθείς είπε προς αυτούς· Γενεά πονηρά και μοιχαλίς σημείον ζητεί, και σημείον δεν θέλει δοθή εις αυτήν ειμή το σημείον Ιωνά του προφήτου.Διότι ως ο Ιωνάς ήτο εν τη κοιλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύκτας, ούτω θέλει είσθαι ο Υιός του ανθρώπου εν τη καρδία της γης τρεις ημέρας και τρεις νύκτας. Άνδρες Νινευίται θέλουσιν αναστηθή εν τη κρίσει μετά της γενεάς ταύτης και θέλουσι κατακρίνει αυτήν, διότι μετενόησαν εις το κήρυγμα του Ιωνά, και ιδού, πλειότερον του Ιωνά είναι εδώ".
(Ματθαίος ιβ:39-41)

Εγκυκλοπαίδεια

Κιβωτός της Διαθήκης

Επρόκειτο για ένα κιβώτιο από ξύλο ακακίας, μήκους περίπου 1,10 μ, πλάτους 0,67 μ. και ύψους 0,67 μ. Ήταν επενδυμένο με χρυσό και στην κορυφή έφερε διακόσμηση όμοια με στέμμα, ενώ στολίζοταν επίσης από δύο χερουβείμ με ανοιχτά φτερά, στραμμένα το ένα προς το άλλο. Έφερε τέσσερις κρίκους στα πλευρά, που χρησίμευαν για να περνούν τα κοντάρια για τις ανάγκες της μεταφοράς του. Περιείχε τη στάμνα του μάννα, με το οποίο ο Θεός έθρεψε τον λαό του στην έρημο, την ράβδο του Ααρών, και τις πλάκες του Νόμου, τις οποίες είχε δώσει ο Θεός στον Μωυσή πάνω στο όρος Σινά. Οι πλάκες αποτελούσαν την διαθήκη του Θεού με τον λαό Του, γι' αυτό και η κιβωτός ονομάστηκε έτσι. Περισσότερα...