Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ρεθύμνου

Η φωνή της Αγάπης Του στο Ρέθυμνο

Αναζήτηση

Πρόσφατα Κηρύγματα

Δαμιανάκης Γ. Ιωάννης ιζ'


Ιωάννης ιβ'


Ζαχαρίας θ' - Ματθαίος κα'

Ιωνάς

Ιωνάς - Εισαγωγή

ΙΩΝΑΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΙΩΝΑΣ - (Εβραϊκα "Γιανάχ") σημαίνει: "Περιστερά"

Παρόλο που ο συγγραφέας δεν κατονομάζεται, γενικώς πιστεύεται ότι το βιβλίο γράφτηκε από τον ίδιο τον Ιωνά, περίπου τον 8ο αιώνα π.Χ.

Ο Ιωνάς ήταν γιος του Αμαθί, κι έζησε την εποχή που βασιλιάς του Ισραήλ ήταν ο Ιεροβοάμ Β' (825 π.Χ. - 784 π.Χ).

Είναι το 32ο σε σειρά βιβλίο της Αγίας Γραφής και κατατάσεται στους "Μικρούς Προφήτες" της Παλαιάς Διαθήκης.

Στόχος του Βιβλίου:

  • Το κήρυγμα της χάρης του Θεού για τα Έθνη, με την προϋπόθεση να μετανοήσουν.
  • Το καθήκον των παιδιών του Θεού να κηρύξουν το ευαγγέλιο.
  • Η υπομονή του Θεού όχι μόνο για την Νινευή αλλά και για τον Ιωνά.
    Ο Θεός πρώτα θα διορθώσει τον εργάτη Του και μετά τους αποστατημένους εθνικούς.

Η Νινευή ήταν μία πόλη με έκταση 640 τ.χλμ. και 700 χιλιάδες κατοίκους (120 χιλιάδες παιδιά).

Εγκυρότητα του Βιβλίου

Κάποιοι αμφισβήτησαν την εγγυρότητα της ιστορίας, άλλοι αμφέβαλλαν την Θεοπνευστία του Βιβλίου, όμως την αυθεντικότητα του βιβλίου του Ιωνά την επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Ιησούς μιλώντας στους γραμματείς και τους φαρισσαίους:

"Εκείνος δε αποκριθείς είπε προς αυτούς· Γενεά πονηρά και μοιχαλίς σημείον ζητεί, και σημείον δεν θέλει δοθή εις αυτήν ειμή το σημείον Ιωνά του προφήτου.Διότι ως ο Ιωνάς ήτο εν τη κοιλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύκτας, ούτω θέλει είσθαι ο Υιός του ανθρώπου εν τη καρδία της γης τρεις ημέρας και τρεις νύκτας. Άνδρες Νινευίται θέλουσιν αναστηθή εν τη κρίσει μετά της γενεάς ταύτης και θέλουσι κατακρίνει αυτήν, διότι μετενόησαν εις το κήρυγμα του Ιωνά, και ιδού, πλειότερον του Ιωνά είναι εδώ".
(Ματθαίος ιβ:39-41)

Εγκυκλοπαίδεια

Αρειανισμός

Αιρετική χριστιανική διδασκαλία που εμφανίστηκε στις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ. Θεωρείται μία από τις 3 μεγαλύτερες χριστιανικές αιρέσεις, μαζί με τον Νεστοριανισμό (εμφανίστηκε τον 5ο αιώνα μ.Χ. και υποστήριζε ότι ο Ιησούς υπήρξε ως δύο πρόσωπα, ο άνθρωπος και ο θεϊκός Γιος του Θεού, κι όχι ως ενιαίο πρόσωπο) και τον Μονοφυσιτισμό (εμφανίστηκε τον 5ο αιώνα μ.Χ. θεωρώντας ότι η θεϊκή φύση του Χριστού υπερίσχυε της ανθρώπινης).

Οι θεολογικές θέσεις του Αρειανισμού  έγιναν γνωστές το 319 μΧ από τον θεολόγο Άρειο (260 – 336 μΧ), ο οποίος έζησε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Ο Άρειος ήταν δεινός ομιλητής, ιδιαίτερα μορφωμένος και με μεγάλη επιρροή στην τοπική εκκλησία, σαφώς επηρεασμένος όμως από την αριστοτελική φιλοσοφία και τις απόψεις  του Ωριγένη (185 – 251 μ.Χ.) που υποστήριζε ότι ο Υιός είναι κατώτερος στην εξουσία σε σχέση με τον Πατέρα,  απέρριψε την θεϊκή υπόσταση του Ιησού, τον οποίο θεωρούσε γέννημα ή κτίσμα του Θεού και άρα όχι κατ΄ ουσίαν Θεό, ο οποίος είναι μοναδικός, αγέννητος, άναρχος και αιώνιος.  Δίδασκε ακόμη ότι ο Χριστός βρέθηκε στην θέση του Υιού του Θεού, επειδή ο Θεός τον αναβάθμισε εκεί έχοντας προβλέψει ότι θα σταθεί μέχρι το τέλος τελείως δίκαιος.

Περισσότερα...